Cập nhật phần mềm QLDA PMS theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Phần mềm QLDA PMS 5.1 đã cập nhật  Nghị định 63/2014/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực từ 15/8/2014. Nội dung cập nhật chủ yếu về hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu.

Leave a Reply