Máy chủ

Dữ liệu tập trung ở máy chủ. Máy trạm chỉ sử dụng được khi có máy chủ.

Showing the single result