PMS 6.0 vừa cập nhật thông tư 09/2016/TT-BTC về quyết toán dự án hoàn thành vốn nhà nước

Ngày 12/3/2016 phần mềm quản lý dự án PMS 6.0 đã cập nhật các mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cho Chủ đầu tư vốn ngân sách theo thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016. So với thông tư 19/2011/TT-BTC thì thông tư 09/2016/TT-BTC có số lượng mẫu báo cáo ít hơn tuy nhiên lồng ghép nhiều nội dung hơn.

Chi tiết phần mềm quản lý dự án

Chi tiết thông tư xem theo link: TT09/2016/TT-BTC