offers domain 99 india promo code godaddy coupons

today buy 1 get 1 pizza coupon dominos offer

codes india coupon bluehost discount

today's buy1 get 1 deal offers pizza hut coupons

coupons offers promo code today

PMS
PMS_2PMS_3

Phần mềm quản lý dự án PMS

PMS (Project Management System) là giải pháp quản lý thông tin dự án xây dựng. PMS thích hợp cho khách hàng là Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và tổ chức tư vấn quản lý dự án theo quy định của luật pháp Việt Nam. PMS là phần mềm quản lý đầu tư xây dựng phù hợp với quy trình quản lý dự án theo Luật xây dựng 2014, Luật đấu thầu 2013, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, 32/2015/NĐ-CP, 46/2015/NĐ-CP, 84/2015/NĐ-CP, 63/2014/NĐ-CP, 68/2019/NĐ-CP ,11/2020/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn.

Chỉ cần nhập thông tin đầu vào đơn giản, phần mềm tự động xuất ra các văn bản và báo cáo theo quy định của của pháp luật như lập tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế – dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo quyết toán dự án…

Phần mềm tổng hợp thông tin kế hoạch và thực tế thực hiện về chi phí, tiến độ, khối lượng cho gói thầu, hợp đồng theo thời gian.

Phần mềm cảnh báo tự động các sai sót về chi phí, tiến độ, khối lượng trong quá trình thực hiện dự án giúp chủ đầu tư tránh các rủi ro pháp lý.

pms6_sodo

CÁC TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA PMS-6.8

1. Chỉ cần nhập thông tin đầu vào đơn giản, phần mềm tự động xuất ra các văn bản và báo cáo theo quy định của của pháp luật như lập tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế – dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo quyết toán dự án…;

 

2. Lập kế hoạch và cập nhật thực tế thực hiện về chi phí, tiến độ, khối lượng cho gói thầu, hợp đồng. Có thể tổng hợp thông tin về kế hoạch và thực tế thực hiện theo thời gian cho một hoặc nhiều dự án;

 

3. Lập  tiến độ hợp đồng và tiến độ tổng thể dự án; có hỗ trợ nhập dữ liệu từ MS PROJECT. Cho phép cảnh báo sắp đến ngày kết thúc hợp đồng, quá thời hạn nghiệm thu và trễ tiến độ hợp đồng; Cho biết tình trạng tiến độ dự án sớm trễ và khối lượng công việc hoàn thành của cả dự án;

 

4. Cho phép cập nhật khối lượng chi tiết công tác từ MS EXCEL được kết xuất từ phần mềm dự toán;

 

5. Phần mềm cảnh báo tự động các sai sót về chi phí, tiến độ, khối lượng trong quá trình thực hiện dự án giúp chủ đầu tư tránh các rủi ro pháp lý;

 

6. Có phân hệ quản lý công việc theo trình tự thủ tục hồ sơ dự án, giao việc theo bộ phận thực hiện;

 

7. Tích hợp quản lý hồ sơ văn bản bằng phương pháp số giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro thất lạc hồ sơ;

 

8. Có chức năng phân quyền quản lý người sử dụng và bảo mật thông tin dự án.

Bảng thông tin chung: xem toàn bộ giá trị dự án, khối lượng thực hiện, tình trạng tiến độ dự án

Chức năng quản lý tiến độ và pháp lý dự án

Hỗ trợ tạo nhanh các bước công việc từ dự án đã lập hoặc theo biểu mẫu có sẵn của Đông Tây hoặc nhập dữ liệu từ tập tin Ms Project

Chức năng quản lý thông tin hợp đồng

Chức năng báo cáo tổng hợp thanh toán; khối lượng theo đợt; tiến độ giải ngân vốn theo năm; so sánh giá trị giữa hai dự án

Hỗ trợ xuất báo cáo tự động theo biểu mẫu nhà nước

Trung tâm cảnh báo dữ liệu

pms6_canhbao

Cảnh báo tự động các sai sót  trong quá trình thực hiện dự án giúp chủ đầu tư tránh các rủi ro pháp lý

1. Cảnh báo loại chi phí trong tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán

 • – Tổng dự toán lớn hơn tổng mức đầu tư cho từng loại chi phí;
 • – Tổng giá trị hợp đồng lớn hơn tổng dự toán cho từng loại chi phí;

2. Cảnh báo gói thầu

 • – Giá trị trúng thầu lớn hơn giá trị gói thầu;
 • – Tổng giá trị các hợp đồng điều chỉnh thuộc gói thầu lớn hơn giá trị gói thầu;

3. Cảnh báo hợp đồng: tiến độ, giá trị, khối lượng của hợp đồng

 • – Cảnh báo trước khi hợp đồng kết thúc “x” ngày (x là số ngày do người dùng khai báo ở cài đặt thông số hệ thống/ Giá trị mặc định).
 • – Hợp đồng chưa được nghiệm thu nhưng thời gian hiện tại đã qua ngày kết thúc dự kiến;
 • – Hợp đồng trễ tiến độ (Hợp đồng đã nghiệm thu nhưng ngày nghiệm thu lớn hơn ngày kết thúc dự kiến);
 • – Giá trị nghiệm thu hợp đồng lớn hơn giá trị hợp đồng điều chỉnh;
 • – Tổng khối lượng nghiệm thu công tác lớn hơn khối lượng công tác hợp đồng điều chỉnh;
 • – Tổng khối lượng thanh toán hợp đồng lớn hơn tổng khối lượng nghiệm thu công tác;
 • – Tổng khối lượng thanh toán lớn hơn khối lượng công tác hợp đồng điều chỉnh.

Vui lòng điện thoại hoặc Email:

0918678907