Video hướng dẫn

PMS – Giới thiệu tổng quan phần mềm quản lý dự án

PMS – Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa biểu mẫu báo cáo tờ trình, quyết định

PMS – Hướng dẫn nhập dữ liệu Tổng mức đầu tư, Dự toán

PMS – Hướng dẫn lập Kế hoạch, Kết quả lựa chọn nhà thầu, Quản lý Hợp đồng, Quản lý khối lượng thi công

EMS – Giới thiệu tổng quan phần mềm quản lý doanh nghiệp xây dựng

EMS – Hướng dẫn tạo hợp đồng thi công; Nghiệm thu khối lượng với chủ đầu tư (doanh thu); Nghiệm thu khối lượng với thầu phụ (chi phí); Báo cáo kết quả kinh doanh công trình xây dựng