0911 281331

offers domain 99 india promo code godaddy coupons

today buy 1 get 1 pizza coupon dominos offer

codes india coupon bluehost discount

today's buy1 get 1 deal offers pizza hut coupons

coupons offers promo code today

PMS
PMS_2PMS_3

Phần mềm quản lý dự án PMS

PMS (Project Management System) là giải pháp quản lý thông tin dự án xây dựng. PMS thích hợp cho khách hàng là Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và tổ chức tư vấn quản lý dự án theo quy định của luật pháp Việt Nam. PMS là phần mềm quản lý dự án đầu tư phù hợp với quy trình quản lý dự án xây dựng theo Luật xây dựng 2014, Luật đấu thầu 2013, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, 32/2015/NĐ-CP, 46/2015/NĐ-CP, 84/2015/NĐ-CP, 63/2014/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn.

Chỉ cần nhập thông tin đầu vào đơn giản, phần mềm tự động xuất ra các văn bản và báo cáo theo quy định của của pháp luật như lập tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế – dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo quyết toán dự án…

Phần mềm tổng hợp thông tin kế hoạch và thực tế thực hiện về chi phí, tiến độ, khối lượng cho gói thầu, hợp đồng theo thời gian.

Phần mềm cảnh báo tự động các sai sót về chi phí, tiến độ, khối lượng trong quá trình thực hiện dự án giúp chủ đầu tư tránh các rủi ro pháp lý.

SKU: pms Category: Tags: ,

MoHinhPMS6

CÁC TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA PMS 6.0

1. Chỉ cần nhập thông tin đầu vào đơn giản, phần mềm tự động xuất ra các văn bản và báo cáo theo quy định của của pháp luật như lập tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế – dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo quyết toán dự án…;

 

2. Lập kế hoạch và cập nhật thực tế thực hiện về chi phí, tiến độ, khối lượng cho gói thầu, hợp đồng. Có thể tổng hợp thông tin về kế hoạch và thực tế thực hiện theo thời gian cho một hoặc nhiều dự án;

 

3. Tổng hợp tiến độ hợp đồng và thực tế thực hiện, cho phép cập nhật từ MS PROJECT vào tiến độ thực tế. Cho phép cảnh báo sắp đến ngày kết thúc hợp đồng, quá thời hạn nghiệm thu và trễ tiến độ hợp đồng;

 

4. Cho phép cập nhật khối lượng chi tiết công tác từ MS EXCEL được kết xuất từ phần mềm dự toán;

 

5. Phần mềm cảnh báo tự động các sai sót về chi phí, tiến độ, khối lượng trong quá trình thực hiện dự án giúp chủ đầu tư tránh các rủi ro pháp lý;

 

6. Có phân hệ quản lý công việc phù hợp với cách vận hành thực tế tại Việt Nam;

 

7. Tích hợp quản lý hồ sơ văn bản bằng phương pháp số giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro thất lạc hồ sơ;

 

8. Có chức năng phân quyền quản lý người sử dụng và bảo mật thông tin dự án.

PMS_TaoBaoCao

PMS_NhatKyBaoCao

Giao diện chính của PMS: trực tiếp xuất văn bản và báo cáo tự động theo quy định của pháp luật hiện hành

QuanLyTienDoPMS6.0

– Tổng hợp tiến độ hợp đồng và thực tế thực hiện, cho phép cập nhật từ MS Project vào tiến độ thực tế

– Cho phép cảnh báo sắp đến ngày kết thúc hợp đồng,  quá thời hạn nghiệm thu và trễ tiến độ hợp đồng

TongHopChiPhiPMS6.0

Tổng hợp kế hoạch và thực tế thực hiện theo gói thầu/ hạng mục/ nguồn vốn theo thời gian cho một hoặc nhiều dự án 

TongHopChiPhiPMS6.0-2

Thể hiện biểu đồ giá trị khối lượng theo kế hoạch và thực tế theo thời gian từng tháng hoặc từng năm

TongHopKhoiLuongPMS6.0

Tổng hợp khối lượng chi tiết công tác theo hợp đồng, thực tế thực hiện, nghiệm thu, thanh toán theo thời gian

PMS_TongHopTienDo

Tổng hợp tiến độ thi công theo hợp đồng,
gói thầu, dự án

TongHopNguonVonPMS6.0

Tổng hợp thông tin kế hoạch và thực tế thu chi về các nguồn vốn trong dự án

PMS_CanhBaoDuLieu

Cảnh báo tự động các sai sót  trong quá trình thực hiện dự án giúp chủ đầu tư tránh các rủi ro pháp lý

1. Cảnh báo loại chi phí trong tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán

 • – Tổng dự toán lớn hơn tổng mức đầu tư cho từng loại chi phí;
 • – Tổng giá trị hợp đồng lớn hơn tổng dự toán cho từng loại chi phí;

2. Cảnh báo gói thầu

 • – Giá trị trúng thầu lớn hơn giá trị gói thầu;
 • – Tổng giá trị các hợp đồng điều chỉnh thuộc gói thầu lớn hơn giá trị gói thầu;

3. Cảnh báo hợp đồng: tiến độ, giá trị, khối lượng của hợp đồng

 • – Cảnh báo trước khi hợp đồng kết thúc “x” ngày (x là số ngày do người dùng khai báo ở cài đặt thông số hệ thống/ Giá trị mặc định).
 • – Hợp đồng chưa được nghiệm thu nhưng thời gian hiện tại đã qua ngày kết thúc dự kiến;
 • – Hợp đồng trễ tiến độ (Hợp đồng đã nghiệm thu nhưng ngày nghiệm thu lớn hơn ngày kết thúc dự kiến);
 • – Giá trị nghiệm thu hợp đồng lớn hơn giá trị hợp đồng điều chỉnh;
 • – Tổng khối lượng nghiệm thu công tác lớn hơn khối lượng công tác hợp đồng điều chỉnh;
 • – Tổng khối lượng thanh toán hợp đồng lớn hơn tổng khối lượng nghiệm thu công tác;
 • – Tổng khối lượng thanh toán lớn hơn khối lượng công tác hợp đồng điều chỉnh.

Tạo nhanh gói thầu, dự toán từ cửa sổ Thông tin hợp đồng

Hướng dẫn nhập dữ liệu Tổng mức đầu tư – Dự toán

Hướng dẫn lập Kế hoạch/Kết quả lựa chọn nhà thầu – Quản lý Hợp đồng – Quản lý khối lượng thi công

Điều khoản:

Công Ty CP Tư Vấn Đông Tây cung cấp cho mọi người sử dụng “Phần mềm Quản lý dự án PMS” dựa trên sự đồng ý về các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong Bản Thỏa Thuận này.

Khi tải về cài đặt và sử dụng phần mềm đồng nghĩa với việc người sử dụng đã chấp nhận toàn bộ điều khoản và điều kiện trong Bản Thỏa Thuận.

Các điều khoản thoả thuận sau đây và tất cả các văn bản có liên quan được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Việt nhằm thể hiện rõ ràng mong muốn của phía Công Ty CP Tư Vấn Đông Tây đối với người sử dụng phần mềm.

Những đề mục trong bản thỏa thuận sử dụng phần mềm chỉ mang tính qui ước và không có tính pháp lý, giao kèo hay ý nghĩa nào khác.

Chế độ bảo hành và hiệu lực Bản thỏa thuận:

Công ty CP Tư Vấn Đông Tây không đảm bảo cho các vấn đề phát sinh trong quá trình tải về, cài đặt phần mềm hoặc việc trang chủ, máy chủ vô tình phát tán virus hay các chương trình nguy hiểm khác đến người dùng. Bạn phải hiểu và chấp nhận bất cứ dữ liệu tải về thông qua việc sử dụng phần mềm là do bạn quyết định và bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho bất cứ tổn hại nào khi có sự cố cho máy tính của bạn.

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực ngay khi bạn tải về, cài đặt và trong suốt thời gian sử dụng phần mềm Quản lý dự án PMS. Hiệu lực Bản thỏa thuận sẽ kéo dài cho đến khi bạn gỡ bỏ phần mềm ra khỏi thiết bị hoặc máy tính của bạn.

Bản thỏa thuận

Tải về bảng giá phần mềm

BangGiaPhanMemDongTay

Vui lòng điện thoại hoặc Email: